احکام غسل، کفن، نماز و دفن میّت

ارسال شده : مهر ۱۴, ۱۳۹۲ / ساعت : ۲:۰۳ ق.ظ

مسأله 592: غسل، كفن، نماز و دفن مسلمان، اگرچه دوازده امامى نباشد بر هر مكلّفى، واجب است و اگر بعضى انجام دهند از ديگران ساقط مى شود، امّا چنانچه كسى انجام ندهد، همه گناه كرده اند. مسأله 593: اگر كسى مشغول كارهاى ميّت شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند. مسأله 594: اگر انسان يقين كند ديگرى مشغول ...

1460 بازدید | چاپ مطلب | نویسنده : admin

images

مسأله ۵۹۲: غسل، کفن، نماز و دفن مسلمان، اگرچه دوازده امامى نباشد بر هر مکلّفى، واجب است و اگر بعضى انجام دهند از دیگران ساقط مى شود، امّا چنانچه کسى انجام ندهد، همه گناه کرده اند.

مسأله ۵۹۳: اگر کسى مشغول کارهاى میّت شود، بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولى اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند.

مسأله ۵۹۴: اگر انسان یقین کند دیگرى مشغول کارهاى میّت شده، واجب نیست به کارهاى میّت اقدام کند، ولى اگر شک یا گمان دارد، باید اقدام نماید.

مسأله ۵۹۵: اگر کسى بداند غسل یا کفن، یا نماز و یا دفن میّت را باطل انجام داده اند، باید دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان دارد باطل بوده یا شک دارد درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

مسأله ۵۹۶: براى غسل، کفن، حنوط، نماز و دفن میّت، باید از ولىّ او اجازه بگیرند.

مسأله ۵۹۷: ولىّ زن، شوهر اوست و بعد از او، مردهایى که از میّت ارث مى برند، به ترتیبِ طبقات ارث، مقدّم بر زنهاى آنها مى باشند.

مسأله ۵۹۸: اگر کسى بگوید من وصى یا ولىّ میّت هستم، یا ولىّ میّت به من اجازه داده که غسل، کفن و دفن میّت را انجام دهم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند و دیگرى هم نمى گوید من ولىّ یا وصىّ میّت هستم و یا ولىّ میّت به من اجازه داده است، انجام کارهاى میّت با اوست و اگر به حرف او اطمینان ندارند، یا دیگرى مى گوید من ولىّ یا وصىّ میّت هستم یا ولىّ میّت به من اجازه داده است، در صورتى که دو نفر عادل به گفته یکى از آنها شهادت دهند باید حرف او را قبول کرد.

مسأله ۵۹۹: اگر میّت براى غسل، کفن، دفن و نماز خود، غیر از ولىّ شخص دیگرى را معیّن کند، بنابر احتیاط مستحب ولىّ اجازه بدهد. و لازم نیست کسى که میّت، او را براى انجام این کارها معین کرده، این وصیّت را قبول کند، امّا اگر قبول کرد، باید به آن عمل نماید.

احکام غسل میّت

مسأله ۶۰۰: واجب است میّت را سه غسل بدهند، اوّل: با آبى که با سدر مخلوط باشد. دوم: با آبى که با کافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص.

مسأله ۶۰۱: سدر و کافور باید به اندازه اى زیاد نباشد، که آب را مضاف کند و به اندازه اى کم نباشد که نگویند سدر وکافور با آب مخلوط شده است.

مسأله ۶۰۲: اگر سدر و کافور به اندازه لازم پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب، باید مقدارى که به آن دسترسى دارند در آب بریزند.

مسأله ۶۰۳: کسى که براى حج یا عمره احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن طواف حج یا عمره بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جاى آن، باید با آب خالص غسلش بدهند.

مسأله ۶۰۴: اگر سدر و کافور یا یکى از اینها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد مثلا غصبى باشد، باید به جاى هر کدام که ممکن نیست، میّت را با آب خالص غسل بدهند.

مسأله ۶۰۵: کسى که میّت را غسل مى دهد، باید مسلمان، دوازده امامى، بالغ و عاقل بوده و مسائل غسل را نیز بداند، امّا اگر میّت، دوازده امامى نیست لازم نیست غسل دهنده، دوازده امامى باشد.

مسأله ۶۰۶: کسى که میّت را غسل مى دهد، باید قصد قربت داشته باشد، یعنى غسل را براى انجام فرمان خدا، بجا آورد.

مسأله ۶۰۷: غسل بچّه مسلمان، اگرچه از زنا باشد واجب است. و غسل، کفن و دفن کافر و اولاد او وارد نیست. و کسى که از بچّگى دیوانه بوده و به حال دیوانگى بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او یا یکى از آنان، مسلمان باشد باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست.

مسأله ۶۰۸: بچّه سقط شده، اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل داده شود و اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه اى بپیچند و دفن کنند.

مسأله ۶۰۹: حرام است مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد، ولى زن مى تواند شوهر خود را و شوهر نیز مى تواند زن خود را غسل دهد، اگرچه بنابر احتیاط مستحب زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد.

مسأله ۶۱۰: مرد مى تواند دختر بچّه اى را که سنّ او از سه سال، بیشتر نیست غسل دهد، زن نیز مى تواند پسر بچّه اى را که سه سال بیشتر ندارد غسل دهد.

مسأله ۶۱۱: اگر براى غسل دادن میّتى که مرد است مرد پیدا نشود، زنانى که با او نسبت دارند و مَحرمند، مانند مادر، خواهر، عمّه و خاله یا بر اثر شیر خوردن با او محرم شده اند، مى توانند بنابر احتیاط، از زیر لباس یا چیزى که بدن او را بپوشاند، غسلش بدهند. و نیز اگر براى غسل میّت زن، زن دیگرى نباشد، مردهایى که با او نسبت دارند و محرمند یا بر اثر شیر خوردن با او محرم شده اند، مى توانند بنابر احتیاط از زیر لباس، او را غسل دهند.

مسأله ۶۱۲: اگر میّت و کسى که او را غسل مى دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، بهتر است به غیر از عورت، جاهاى دیگر میّت برهنه باشد.

مسأله ۶۱۳: نگاه کردن به عورت میّت حرام است، در صورتى که زن و شوهر نباشند. و کسى که او را غسل مى دهد اگر نگاه کند گناه کرده، ولى غسل باطل نمى شود.

مسأله ۶۱۴: اگر جایى از بدن میّت نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند آب بکشند و بنابر احتیاط مستحب تمام بدن میّت، پیش از شروع به غسل پاک باشد.

مسأله ۶۱۵: غسل میّت، مانند غسل جنابت است و بنابر احتیاط واجب تا غسل ترتیبى ممکن است، میّت را غسل ارتماسى ندهند ولى در غسل ترتیبى هریک از سه قسمت بدن را مى توانند در آب زیاد، فرو ببرند.

مسأله ۶۱۶: کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا جنابت بدهند، بلکه همان غسل میّت براى او کافى است.

مسأله ۶۱۷: حُرمت گرفتن مزد براى غسل دادن میّت مسلّم نیست، اگرچه بنابر احتیاط، ترک شود. و اگر کسى براى گرفتن مزد، به نحو داعى، میّت را غسل دهد آن غسل باطل نیست. و گرفتن مزد براى کارهاى مقدّماتى غسل حرام نیست.

مسأله ۶۱۸: اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعى داشته باشد، عوض از هر سه غسل، میّت را فقط یک تیمّم بدهند کافى است، گرچه سه تیمّم عوض سه غسل بهتر است، پس بنابر احتیاط مستحب در ابتدا عوض از مجموع غسلها یک تیمّم بدهند و بعد براى هر غسلى یک تیمّم بدهند.

مسأله ۶۱۹: کسى که میّت را تیمّم مى دهد، باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دستهاى میّت بکشد و اگر ممکن باشد، بنابر احتیاط مستحب با دست میّت نیز او را تیمّم بدهد.

احکام کفن میّت

مسأله ۶۲۰: میّت مسلمان را باید با سه پارچه که « لُنگ »، « پیراهن » و « سرتاسرى » است، کفن نمایند.

مسأله ۶۲۱: « لنگ » باید اطراف بدن را از ناف تا زانو بپوشاند و بهتر است از سینه تا روى پا برسد. و « پیراهن » باید از سر شانه، تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند و بهتر است تا روى پا برسد. و درازاى « سرتاسرى » باید به قدرى باشد که بستن دو سر آن، ممکن باشد و پهناى دو سر آن، باید به اندازه اى باشد که یک طرف آن روى طرف دیگر بیاید.

مسأله ۶۲۲: مقدارى از « لنگ » که از ناف تا زانو را مى پوشاند و مقدارى از « پیراهن » که از شانه تا نصف ساق را مى پوشاند، مقدار واجب کفن است و بیشتر از این مقدار مستحب مى باشد.

مسأله ۶۲۳: اگر ورثه، بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مسأله قبل گفته شد، از سهم آنان بردارند اشکال ندارد، گرچه برداشتن بیشتر از مقدار واجب کفن اگر به اندازه متعارف باشد از سهم وارثى که بالغ نشده نیز اشکال ندارد.

مسأله ۶۲۴: اگر کسى وصیّت کرده باشد: مقدار مستحب کفن را که قبلا گفته شد، از ثلث مال او بردارند، یا وصیّت کرده باشد، ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معیّن نکرده باشد یا فقط مصرف مقدارى از آن را معیّن کرده باشد، مى توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.

مسأله ۶۲۵: اگر میّت وصیّت نکرده باشد که کفن را، از ثلث مال او بردارند مى توانند از اصل مال بردارند و مستحب است مقدار واجب کفن را، با ارزانترین قیمتى که ممکن است تهیّه نمایند، ولى اگر بخواهند بیشتر از معمول بخرند باید ورثه بالغ، مقدار اضافى را اجازه بدهند تا آن مقدار، از سهم آنان برداشته شود.

مسأله ۶۲۶: کفن زن بر شوهر است، اگرچه خود زن پول داشته باشد و همچنین اگر زن را – به شرحى که در احکام طلاق گفته مى شود – طلاق رجعى بدهند و پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولىّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

مسأله ۶۲۷: کفن میّت بر خویشان او واجب نیست، امّا اگر مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب بوده، بنابر احتیاط مستحب کفن او نیز بر عهده آنان است.

مسأله ۶۲۸: اگر هریک از سه پارچه کفن، به قدرى نازک باشد که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد، امّا مجموع سه پارچه، بدن میّت را مى پوشاند بنابر احتیاط واجب کفایت نمى کند.

مسأله ۶۲۹: کفن کردن با پوست مردار و چیز غصبى حتّى اگر چیز دیگرى پیدا نشود، جایز نیست و چنانچه کفن میّت غصبى بوده و صاحب آن راضى نباشد، باید از تنش بیرون آورند، اگرچه او را دفن کرده باشند.

مسأله ۶۳۰: کفن کردن میّت با چیز نجس، پارچه ابریشمى خالص و پارچه اى که با طلا بافته شده جایز نیست، ولى در حال ناچارى اشکال ندارد.

مسأله ۶۳۱: کفن کردن با پارچه اى که از پشم، یا موى حیوان حرام گوشت تهیّه شده، در حال اختیار جایز نیست. و بنابر احتیاط مستحب، با پوست حیوان حلال گوشتى که به دستور شرعى کشته شده نیز میّت را کفن نکنند، ولى اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه بنابر احتیاط مستحب با آن نیز کفن ننمایند.

مسأله ۶۳۲: اگر کفن میّت، با نجاست خود او، یا با نجاست دیگرى نجس شود، چنانچه کفن ضایع نمى گردد، باید مقدار نجس را بشویند یا بِبُرند، اگرچه بعد از گذاشتن در قبر باشد. و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتى که عوض کردن کفن ممکن باشد باید تعویض شود.

مسأله ۶۳۳: کسى که براى حج یا عمره، احرام بسته، اگر بمیرد باید مانند دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

مسأله ۶۳۴: مستحب است انسان در حال سلامتى، کفن، سدر و کافور خود را تهیّه کند.

احکام حنوط

مسأله ۶۳۵: بعد از غسل، واجب است میّت را حنوط کنند، یعنى به پیشانى، کف دستها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بمالند. و مستحب است به سر بینى میّت نیز، کافور بمالند. و باید کافور ساییده و تازه باشد. و اگر بر اثر کهنه بودن، عطر او از بین رفته باشد، کافى نیست.

مسأله ۶۳۶: بنابر احتیاط واجب، اوّل کافور را به پیشانى میّت بمالند.

مسأله ۶۳۷: بهتر است میّت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند، اگرچه در بین کفن کردن و بعد از آن نیز مانعى ندارد.

مسأله ۶۳۸: کسى که براى حج یا عمره، احرام بسته است، اگر پیش از تمام کردن سعى در حج و تقصیر در عمره بمیرد، حنوط کردن او جایز نیست.

مسأله ۶۳۹: زنى که شوهر او مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو کند ولى چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.

مسأله ۶۴۰: مکروه است میّت را با مشک، عنبر، عود و عطرهاى دیگر خوشبو کنند و یا آن را با کافور، مخلوط نمایند، بلکه احتیاط مستحب ترک آن مى باشد.

مسأله ۶۴۱: مستحب است مقدارى تربت حضرت سیّدالشهدا(علیه السلام) را با کافور مخلوط کنند ولى باید آن کافور را به جاهایى که بى احترامى است نمالند. و نیز باید تربت به قدرى زیاد نباشد که وقتى با کافور مخلوط شود، آن را کافور نگویند.

مسأله ۶۴۲: اگر کافور پیدا نشود، یا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط لازم نیست و چنانچه از غسل زیاد بیاید، ولى به همه هفت عضو نرسد، بنابر احتیاط، اوّل پیشانى و اگر زیاد آمد، به جاهاى دیگر بمالند.

مسأله ۶۴۳: مستحب است دو چوب تَر و تازه، در قبر، همراه میّت بگذارند.

احکام نماز میّت

مسأله ۶۴۴: نماز خواندن بر میّت مسلمان واجب است. و همچنین خواندن نماز میّت بر بچّه اى که شش سال او تمام شده و پدر و مادر آن بچّه، یا یکى از آنان مسلمان است، واجب مى باشد.

مسأله ۶۴۵: نماز خواندن بر بچّه اى که شش سال او تمام نشده، مستحب است، ولى نماز خواندن بر بچّه اى که مرده به دنیا آمده مستحب نیست.

مسأله ۶۴۶: نماز میّت باید بعد از غسل، حنوط و کفن کردن او خوانده شود و اگر پیش از آن یا در بین آن بخوانند، اگرچه از روى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد، کافى نیست.

مسأله ۶۴۷: کسى که مى خواهد نماز میّت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل و یا تیمّم بوده و بدن و لباسش پاک باشد، امّا اگر لباس او غصبى باشد اشکال دارد، اگرچه بنابر احتیاط مستحب تمام چیزهایى که در نمازهاى دیگر لازم است رعایت شود.

مسأله ۶۴۸: کسى که بر میّت نماز مى خواند باید رو به قبله باشد و نیز واجب است میّت را مقابل او بر پشت بخوابانند، طورى که سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد.

مسأله ۶۴۹: مکان نمازگزار باید غصبى نباشد و از جاى میّت پایین تر یا بالاتر نباشد، ولى پستى و بلندى مختصر اشکال ندارد.

مسأله ۶۵۰: نمازگزار باید از میّت دور نباشد، ولى کسى که نماز میّت را با جماعت مى خواند اگر از میّت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متّصل باشد، اشکال ندارد.

مسأله ۶۵۱: نمازگزار باید مقابل میّت بایستد، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود و صفّ جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانى که مقابل میّت نیستند اشکال ندارد.

مسأله ۶۵۲: بین میّت و نمازگزار باید پرده، دیوار و یا چیزى مانند آن نباشد، ولى اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

مسأله ۶۵۳: در وقت خواندن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست، باید عورتش را حتّى با تخته و آجر و مانند آن، بپوشانند.

مسأله ۶۵۴: نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نیّت، میّت را معیّن کند، مثلا نیّت کند بر این میّت نماز مى خوانم قربة الى اللّه.

مسأله ۶۵۵: اگر کسى نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند، مى شود نشسته بر او نماز خواند.

مسأله ۶۵۶: اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معیّنى بر او نماز بخواند، بنابر احتیاط مستحب آن شخص از ولىّ میّت اجازه بگیرد و ولىّ نیز مستحب است اجازه بدهد.

مسأله ۶۵۷: مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر میّت اهل علم و تقوى باشد مکروه نیست.

مسأله ۶۵۸: اگر میّت را عمداً یا از روى فراموشى و یا به جهت عذرى بدون نماز دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازى که بر او خوانده شده، باطل بوده است، تا وقتى جسد او از هم نپاشیده، واجب است بر قبرش نماز بخوانند.

کیفیّت نماز میّت
مسأله ۶۵۹: نماز میّت پنج تکبیر دارد و اگر چنین بخواند کافى است: بعد از نیّت و تکبیر اوّل بگوید: « أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه » و بعد از تکبیر دوم بگوید: « اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ صَلِّ عَلى جَمیعِ الأنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ » و بعد از تکبیر سوّم بگوید: « اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ » و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا المَیِّت » و اگر زن است بگوید: « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ المیّتة » و بعد، تکبیر پنجم را بگوید.

مسأله ۶۶۰: بهتر است بعد از تکبیر اوّل بگوید: « أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشیراً وَ نَذیراً بَینَ یَدَى السّاعَةِ ». و بعد از تکبیر دوم بگوید: « اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ بارِکْ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّد کَأَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ وَ بارَکْتَ وَ تَرَحّمْتَ عَلى إبْراهیمَ وَ آلِ إبْراهِیم إنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ، وَ صَلِّ عَلى جَمیعِ الأنْبیاءِ وَ المُرْسَلینَ وَ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقینَ وَ جَمیعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحِینَ ». و بعد از تکبیر سوّم بگوید: « اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمنِینَ وَ المُؤمِناتِ وَ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ، الأحْیاءِ مِنْهُمْ وَ الأَمْواتِ، تابِعْ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ بِالْخَیْراتِ إنَّکَ مُجیبُ الدَّعَواتِ انّکَ عَلى کُلِّ شَی قَدیرٌ » و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: « اللّهُمَّ إنَّ هذا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أمَتِکَ، نَزَلَ بِکَ، وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزول بهِ، اللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بهِ مِنّا، اللّهُمَّ إنْ کانَ مُحْسِناً فَزِدْ فی إحْسانِهِ وَ إنْ کانَ مُسیئاً فَتَجاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَکَ فِی أعْلى عِلِّیّینَ وَ اخْلُفْ عَلى أهْلِهِ فی الغابِرینَ وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمینَ ». و بعد، تکبیر پنجم را بگوید، ولى اگر میّت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: « اللّهُمَّ إنَّ هذِهِ أمَتُکَ وَ ابْنَةُ عَبْدِکَ وَ ابْنَةُ أمَتِکَ، نَزَلَتْ بِکَ وَ أنْتَ خیرُ مَنزول بِهِ، اللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَیْراً وَ أنْتَ أعْلَمُ بِها مِنّا، اللّهُمَّ إنْ کانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فی إحْسانِها وَ إنْ کانَتْ مُسیئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَ اغْفِرْ لَها، اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدِکِ فی أعْلى عِلّییّنَ وَ اخْلُفْ عَلى أهْلِها فی الغابِرینَ وَ ارْحَمْها برَحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمینَ ».

مسأله ۶۶۱: باید تکبیرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند، که نماز از صورت خود خارج نشود.

مسأله ۶۶۲: کسى که نماز میّت را با جماعت مى خواند، باید تکبیرها و دعاهاى آن را بخواند ( یعنى به تکبیر و دعاهاى امام جماعت نباید اکتفا نماید ).

مستحبّات نماز میّت
مسأله ۶۶۳: چند چیز در نماز میّت مستحب است: ۱ – کسى که نماز میّت مى خواند، با وضو یا غسل و یا تیمّم باشد و بنابر احتیاط مستحب، در صورتى تیمّم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند، به نماز میّت نرسد. ۲ – اگر میّت مرد است، امام جماعت یا کسى که فرادا بر او نماز مى خواند، مقابل وسط قامت او بایستد. و اگر میّت زن است مقابل سینه اش بایستد. ۳ – پابرهنه نماز بخواند. ۴ – در هر تکبیر دستها را بلند کند. ۵ – فاصله او با میّت به قدرى کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد، به جنازه برسد. ۶ – نماز میّت را با جماعت بخواند. ۷ – امام جماعت، تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانى که با او نماز مى خوانند آهسته بخوانند. ۸ – در جماعت اگرچه مأموم، یک نفر باشد، پشت سر امام بایستد. ۹ – نمازگزار به میّت و مؤمنین، زیاد دعا کند. ۱۰ – پیش از نماز سه مرتبه بگوید: « الصَّلاة ». ۱۱ – نماز را در جایى بخوانند که مردم براى نماز میّت بیشتر به آنجا مى روند. ۱۲ – زن حایض اگر نماز میّت را با جماعت مى خواند، در صفى تنها بایستد.

مسأله ۶۶۴: خواندن نماز میّت، در مساجد مکروه است، ولى در مسجدالحرام مکروه نیست.

کلمات کلیدی :

مطالب مرتبط
    No matches
۱) مدیریت، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
نام : (لازم)

پست الکترونیک (نمایش داده نمی شود) (لازم)

وب سایت :
»اخبار ویژه: